No sections created yet

Онлайн заявление
за кандидатстудентски изпити в МУ-София
по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация
За справки по приемане на документи и заплащане на такси за кандидатстване в МУ-София: Учебен отдел: телефон 02 9152148, 02 9152149; e-mail: ksk@mu-sofia.bg


(Oнлайн заявления ще се приемат до 16:00 ч. на 12.06.2020 г.)

Лични данни

* Задължителни полета

Контакти

Изпити

Доплащане


?

Заплатилите такса само за един изпит при предварителните кандидат-студентски изпити, доплащат такса от 30 лв. за участие и в двата изпита на редовната кандидат-студентска кампания.

Документи


 • ?

  - кръгли сираци - прикачват се сканирани/снимани оригинали на смъртни актове на починалите родители и удостоверение за наследници - освободени от такса за участие

  - лица с трайни увреждания и намалена работоспособност от минимум 70% в съответствие с изискванията на Приложение №1 - прикачва се сканиран/сниман оригинал на експертно решение на ТЕЛК /с печат за влязло в сила решение/ - освободени от такса за участие

  - лица отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа - прикачва се сканиран/сниман оригинал на издаден документ от съответния дом - освободени от такса за участие

  - многодетни майки - прикачват се сканирани/снимани оригинали актове за раждане на децата


 • ?

  - близнаци - прикачват се сканирани/снимани оригинали на личните карти на кандидат-студентите


 • ?

  - полусираци - прикачват се сканирани/снимани оригинали на смъртен акт на починалия родител и удостоверение за наследници - заплащат 50% от таксата за участие

Платежно нареждане


?

Tаксата се заплаща преди подаване на документите! Прикачва се сканирано/снимано платежно нареждане за заплатена такса за участие в кандидат-студентския конкурс.

IBAN: BG43 BNBG 9661 3100 1021 01

BIC: BNBGBGSD

Банка: БНБ

Задължително условие е таксите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в основание на платежното нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН.

Внесени такси за кандидат-студентски изпити не се връщат!

Прикачи файл

*
Съгласен/а съм МУ-София да обработва личните ми данни за публикуване на резултатите от изпитите по биология и химия и участие в класиране . Информиран/а съм, че мога да оттегля моето съгласие по всяко време, само по отношение на личните данни, които засягат законосъобразността на обработването, като използвам
“Формуляра за оттегляне на съгласието на субекта за данни” чрез изпращане по имейл на dpo@mu-sofia.bg

*
Декларирам, че за неправилно попълнени от мен данни, няма да предявявам претенции.